OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost GEODEZIE ČESKÁ TŘEBOVÁ, Palackého 297 Česká Třebová IČ:26010623,  stanovuje následující obchodní podmínky:

 • Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu z důvodu chybné objednávky, či jeho nepřítomnosti na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti kupujícího může prodávající po dohodě zanechat zboží u náhradního příjemce nebo bude k vyzvednutí v obchodě prodávajícího.
 • Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
 • Předmět smlouvy Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:
  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • Objednání zboží, uzavření smlouvy

  Zboží lze objednat elektronickou objednávkou. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: 1. druh a množství zboží 2. místo a datum dodání 3. identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní spojení), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Jedná-li se o právnický subjekt, pak také IČO.

  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

  Zboží bude doručeno na Vámi zvolené místo dodání, které spadá do naší rozvozové trasy.

  Objednávku je třeba zadat minimálně jeden pracovní den před požadovaným dodáním! Nejpozději v den rozvozu, a to ráno do 5,00 hodin.

  Objednávku lze upravit nebo stornovat den před termínem dodání. Nejpozději však v den rozvozu, a to ráno do 5,00 hodin.

  V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, a to v hotovosti ,stravenkou ,či platební kartou (pouze trasa Česká Třebová) Daňový doklad obdrží kupující při převzetí zboží a slouží rovněž jako prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

U objednávek určitého sortimentu či dané celkové hodnoty může být vyžadována záloha nebo potvrzení přijetí objednávky. O této možnosti je kupující informován v průběhu nákupního procesu.

Po dokončení objednávky bude kupujícímu doručen potvrzující email o objednávce. Nedojde-li k doručení potvrzení, je kupující povinen obeznámit prodávajícího buď emailem nebo telefonicky.

Oáza Zdraví
Havlíčkova 441
Litomyšl
Tel : 777 432 332
Email: info@oaza-zdravi.cz

Rozvoz zboží

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku jeden den. Výrobky musí být skladovány při teplotě do +5°C. V případě teplých pokrmů je skladovací teplota na +65°C.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (tj. na místo odběru) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromažďováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky

Tyto Obchodní podmíky platí od 23.3.2021


Vytvořila: FINA Software s.r.o.